Obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík | Rejstříky.info
Hledat přesný název:
IČ: Adresa:
Právní forma:
Hledat

Právní upozornění

 

Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Vede ho příslušný rejstříkový soud. Rejstříkovými soudy jsou jednotlivé krajské soudy a Městský soud v Praze. Výjimku tvoří Krajský soud v Praze, který obchodní rejstřík nevede. Pro podnikatele se sídlem nebo místem podnikání ve Středočeském kraji vede obchodní rejstřík městský soud v Praze.

Zapisované subjektyí:

Zapisuje se:

Zapisují se také další údaje specifické pro jednotlivé typy právnických osob a další údaje. Rejstřík také obsahuje Sbírku listin, která obsahuje důležité listiny týkající se jednotlivých subjektů (např. zakladatelskou listinu společnosti/ společenskou smlouvu, účetní závěrky, podpisové vzory statutárních orgánů, atd).

Návrh na zápis

Lze jej podat v listinné nebo elektronické podobě (to platí obdobně pro dokládání listin prokazujících skutečnosti uvedené v návrhu a listin zakládaných do sbírky listin). Zápis v elektornické podobě může podat pouze osoba podepsaná s uznávaným elektornickým podpisem lze podat pouze na formuláři; podpis musí být úředně ověřen (formuláře stanoví Ministerstvo spravedlnosti - vyhláška č. 250/2005 Sb.) musí být podán bez zbytečného odkladu

Důležitý je princip publicity. Princip formální publicity spočívá v tom, že obchodní rejstřík je přístupný každému, že každý má právo do něho nahlížet a pořizovat si z něho kopie a výpisy. Rejstříkový soud vydá každému na požádání úředně ověřený opis zápisu či listiny uložené ve sbírce listin. Princip materiální publicity spočívá v tom, že stav zapsaný v obchodním rejstříku bude vůči tomu, kdo jedná v důvěře v jeho zápis, považován za skutečný platný právní stav. To spočívá na principu dobré víry.

Řízení o zápisu do Obchodního rejstříku upravuje Občanský soudní řád.

Zdroj www.wikipedia.cz

Copyright © 2009 - 2019 Prowia system s.r.o.