Pár případů z praxe

  • NEUHRAZENÁ FAKTURA DÍKY Insolvenci zákazníka

    Prodejna stavebnin dodávala stavební spol. zboží „na fakturu“ - pravidelně v hodnotě 100 tis. - 200 tis. Zálohu nevyžadovala díky fungujícímu obchodnímu vztahu. V inkriminovaném měsíci, v mezidobí od dodávky zboží za 187 tis. Kč do zaplacení faktury za toto zboží, však bylo proti majetku stavební spol. zahájeno insolvenčním řízení, ve kterém soud prohlásil její úpadek a konkurz. K zaplacení faktury díky tomuto bankrotu nedošlo. Navíc, díky skutečnosti, že si objednatel nepřihlásil svou pohledávku za nezaplacené zboží ve lhůtě vyhlášené soudem (2 měsíce), nemohl se insolvenčního řízení zúčastnit. Důsledkem byl zánik nároku na uspokojení pohledávky (byť částečné) a nemožnost ji daňově odepsat.

  • porušení zákona - INSOLVENCE ZAMĚSTNANCE

  • ztráta nájemného díky INSOLVENCi NÁJEMNÍKA

    Vlastník brněnské obchodní galerie pronajímal 27 prodejních jednotek v hodnotě nájmu každé z nich mezi 60 tis. a 200 tis Kč. V inkriminovaném měsíci prohlásil insolvenční soud úpadek (bankrot) v případě dvou jeho nájemníků - tito pak neuhradili nájemné. I když s nimi pronajímatel dojednal vyklizení prostor do 1 měsíce a splátkový kalendář na dlužnou částku 180 tis, s úhradou do 6 měsíců, nedozvěděl se o jejich insolvenčním řízení. Důsledkem bylo, že nepřihlásil svou pohledávku z titulu neuhrazeného nájemného do insolvenčního řízení, čímž mu zanikl nárok na uspokojení pohledávky ve výši 180 tis Kč a možnost ji daňově odepsat. Pokud by se o insolvenci dozvěděl včas, měl přitom možnost zadržet zboží umístěné v prodejně a svou pohledávku uspokojit z jeho prodeje.

  • ZTRÁTA DÍKY PLATBĚ DPH ZA DODAVATELE

    Strojírenská firma odebrala od svého dodavatele součástky za 750 tis. Kč a řádně mu uhradila fakturu. Dodavatel však z této přijaté platby neuhradil DPH. Po dvou měsících byl objednatel vyzván ze strany finančního úřadu k úhradě DPH ve výši 157.500 tis Kč namísto dodavatele, pod sankcí vydání exekučního příkazu. Objednatel nevěděl o tom, že ručí za odvod DPH, pokud je dodavatel uveden v seznamu nespolehlivých plátců, takže si dodavatele předem neprověřoval. DPH finančnímu úřadu za dodavatele uhradil a nezbylo mu, než následně částku vymáhat po dodavateli v soudním řízení.

Pro prohlédnutí zamčených údajů se musíte bezplatně registrovat nebo přihlásit.